เกี่ยวกับเรา

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย : e-Learning Association of Thailand

          ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญก้าวหน้าไปมากในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ รวมทั้งนโยบาย Digital Economy หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่วางความหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์และ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการศึกษาของไทย แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาและต้องการพัฒนาควบคู่กันไปคือการพัฒนาเนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการเรยนการสอน รวมทั้งมาตรฐานและระบบการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การใช้งานอีเสิร์นนิงในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน

ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการและ ผู้สนใจ ด้านอีเลิร์นนิงในประเทศไทยจึงรวมตัวกันก่อตั้ง สมาคม อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบันซํ่งก็มีผลงานการดำเนินงานที่มีประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรม e-Learning ของประเทศโดยรวมมากมาย เช่น การสร้างตัวแบบด้าน e-Learning การจัดฝึกอบรม การจัดงานสัมมนาวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ การวิจัย และการให้คำปรึกษา เป็นต้น

 

 

e-Learning คืออะไร?

ก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของคำว่าอีเลิร์นนิงกันก่อน อีเลิร์นนิง คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าอีเลิร์นนิง กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิง นอกจากการใช้ อีเลิร์นนิงในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไปแล้ว ในองค์กรธุรกิจยังสามารถประยุกต์ใช้งานอีเลิร์นนิงในการฝึกอบรมให้พนักงานของตนเอง เช่น Customer Service Training, Sales Training, Customer Training, Safety Training, IT Training, Product Training เป็นต้น จะเห็นได้ว่าขอบเขตการประยุกต์ใช้งานมันครอบคลุมการเรียนรู้ในองค์กรได้ทั้งหมดเลยทีเดีย ความเป็นมาของอีเลิร์นนิง ถ้าตรวจสอบประวัติกันแล้วจะพบว่ามีคนพยายามทำระบบแบบอีเลิร์นนิงมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 19 โน่นทีเดียว แต่ถ้าในประวัติศาสตร์ยุคใหม่พบว่ามีคนคิดค้นระบบที่เรียกว่า CBT หรือ Computer Based Training ตั้งแต่ปี 1960 ก่อนที่เราจะมีอินเตอร์ใช้กัน จนกระทั่งเกิดคำว่า “e-Learning” ขึ้นในปี 1999 จากการสัมมนาในงาน CBT แห่งหนึ่ง (แม้จะถูกอธิบายภายหลังว่ามันควรเรียกว่า “Online Learning” หรือ “Virtual Learning” จะถูกต้องกว่าก็ตาม) และพัฒนากันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งอีเลิร์นนิงสามารถใช้งานผ่านทางออนไลน์ (อินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต) โดยใช้อุปกรณ์โมบายล์ อย่างแทบเล็ต และสมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน